Udostępnij wpis na:

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie na lata 2024-2033 zatwierdzony!

Weszło w życie Zarządzenie nr 24 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, dla lasu Gminy Olsztyn.

Jaśniej pisząc, Prezydent zatwierdził do realizacji i wykonania Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) dla Lasu Miejskiego w Olsztynie na lata 2024-2033.

Z Zarządzenia Prezydenta wynika, że załącznik nr 1, czyli UPUL pozostaje do wglądu w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w Wydziale Lasu Miejskiego.

Wykonaniem planu będzie zajmował się Wydział Lasu Miejskiego wchodzący w skład Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZiT).

Najpierw kilka refleksji i wyjaśnień w związku z  Zarządzeniem nr 24.

REFLEKSJA I. Dla przeciętnego mieszkańca Olsztyna korzystającego z Lasu Miejskiego w Olsztynie tytuł Zarządzenia – Uproszczony Plan Urządzenia Lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa dla lasu Gminy Olsztyn oraz powtarzająca się w §1 oraz  § 2 fraza „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa dla lasu Gminy Olsztyn” może być enigmatyczna. Owszem, można się domyślić, że chodzi o Las Miejski jeżeli na bieżąco poruszamy się w obowiązującej terminologii stosowanej w procedurach administracyjnych. Jednakże od urzędów i organów oczekujemy, że zamieszczając informację publiczną będą używać języka zrozumiałego dla szerokiej publiczności. Las Miejski w Olsztynie, to Las Miejski w Olsztynie. Nie zaszkodziłoby użyć bodaj w jednym paragrafie magicznej formułki „Las Miejski w Olsztynie”. Tym bardziej, że wymieniony w Zarządzeniu załącznik nr 1 zatytułowany jest nie inaczej, jak „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie sporządzony na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2033 r.”

REFLEKSJA II. Oferowanie mieszkańcom Olsztyna Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu do wglądu w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w Wydziale Lasu Miejskiego przy Al. Wojska Polskiego 30B w dobie postępującej cyfryzacji jest niepraktyczne i cofa nas do archaicznych form zapoznawania się z dokumentami. Tym bardziej, że Plan będzie obowiązywał przez 10 lat. Wydział Lasu Miejskiego ma siedzibę na północnych peryferiach miasta. Podróż z Jarot, Brzezin, Słonecznego Stoku, Dajtek, Likus, czy Gutkowa oraz części Olsztyna położonych w dużym oddaleniu od Alei Wojska Polskiego, to dla mieszkańców niektórych dzielnic prawdziwa wyprawa.  Liczymy na dostępność UPUL w internecie.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie na lata 2024-2033 powinien być dostępny w formie elektronicznej na stronach Urzędu Miasta (Wydział Środowiska) i podlegającej mu jednostki  – Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Natomiast na stronach informacyjnych i promujących miasto Olsztyn powinna znaleźć się informacja o dostępności elektronicznej wersji tego dokumentu. Jakby nie patrzeć, jest to dokument na kolejne dziesięć lat zarządzania Lasem Miejskim w Olsztynie.

Sam proces tworzenia UPUL poprzedzony był konsultacjami społecznymi, w które strona społeczna angażowała się z różnym natężeniem. Odbyły się cztery spotkania otwarte, z których dwa zostały zorganizowane przez stronę społeczną, a dwa przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W każdym z tych spotkań brali udział przedstawiciele ZDZiT i BULiGL. Uczestnictwo w spotkaniach zarówno zespołu przygotowującego dokument, jak i przedstawicieli jednostki, która będzie realizować Plan, dobrze świadczy o tych podmiotach.

Strona społeczna przeprowadziła ankietę dotyczącą usług ekosystemowych Lasu Miejskiego. Prowadzone były działania informacyjne i edukacyjne na temat walorów Lasu Miejskiego oraz powstawania planów urządzeniowych. Nie zabrakło zajęć  w terenie. Wszystkie te społeczne działania zaowocowały propozycjami złożonymi do uwzględnienia w nowym UPUL.

Ze szczegółami ustaleń wynegocjowanych podczas konsultacji można zapoznać się w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie na lata 2024-2033.

Podajemy dwa przykłady.

1. Postanowiono nie planować użytkowania rębnego w strefach o szerokości 50 m wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), brzegów rzek i jezior, granic ochrony konserwatorskiej, rezerwatów, nieczynnych cmentarzy i w miejscach uzgodnionych w trakcie konsultacji społecznych.

2. Postanowiono wyłączyć z użytkowania rębnego drzewostany na siedliskach bagiennych i łęgowych oraz strefy o szerokości 30 m wokół granic cennych fragmentów środowiska leśnego, takich jak: siedliska bagienne i łęgowe, bagna, torfowiska i małe śródleśne zbiorniki wodne.

Jak będzie wyglądać realizacja treści zapisanych w Planie Urządzenia Lasu zależy także od nas. Jeżeli zależy nam na Lesie Miejskim, zapoznajmy się z Planem, który jest swego rodzaju „rozkładem jazdy” zarządzania lasem na kolejne 10 lat. Obserwujmy las, zwracajmy uwagę na sposób gospodarowania nim i  nie bójmy się pytać urzędników, kiedy mamy jakieś wątpliwości i zastrzeżenia.

A teraz podziękowania!

Społeczność Olsztyna wykazała się niezwykłą aktywnością dotyczącą przyszłości Lasu Miejskiego w Olsztynie. Działały organizacje formalne i nieformalne, włączali się niezrzeszeni mieszkańcy. Dziękujemy Wam wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Przed dziesięciu laty taka aktywność nikomu się jeszcze nie śniła! Wymieniamy poniżej zaledwie cząstkę uczestników leśnej kampanii, którym dziękujemy (spróbujemy alfabetycznie):

Biuro Dzielnicy Zatorze, ESWIP, Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice, Natural Forest Foundation, Fundacja Warsztat Zmiany, Mateusz Sowiński, Mirosław Arczak Radny Olsztyna, Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Robert Szewczyk – kandydat na Prezydenta Olsztyna, Wspólny Olsztyn, Zielony Olsztyn.

Link do Zarządzenia Prezydenta nr 24 wraz z załącznikami:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/1023556/Zarzadzenie-24


Udostępnij wpis na: